Regulamin

Regulamin obowiązuje od 01.01.2023.

Wykupienie karnetu lub pojedynczych zajęć i wpłacenie należności jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu Szkoły Tańca Al-Mara.

Karnety, rezerwacje, opłaty

 1. Karnet należy nabyć przed zajęciami, wnosząc opłatę na recepcji lub opłacając karnet przelewem na wskazane konto (strona www.al-mara.pl zakładka kontakt)
 2. Karnet jest karnetem imiennym i może z niego korzystać wyłącznie osoba, na którą został on wypisany.
 3. Wgląd do karnetów znajduje się na stronie internetowej www.al-mara.pl w zakładce E- KARNET.
 4. Karnet-rezerwacja obejmuje wejścia na CZTERY KOLEJNE ZAJĘCIA od daty wystawienia karnetu, należy PRZESTRZEGAĆ DATY WAŻNOŚCI KARNETU. Na karnety, które straciły swoją ważność, NIE MOŻNA WCHODZIĆ NA ZAJĘCIA DO SWOICH GRUP.
 5. Nieobecności należy zgłaszać najpóźniej w dniu zajęć do godziny 12:00 (zapis ten nie dotyczy zajęć indywidualnych) Możliwe sposoby na zgłoszenie nieobecności:
  – przez formularz znajdujący się na stronie www.al-mara.pl.
  – drogą mailową: szkola_al-mara@wp.pl
  Tylko zgłoszone nieobecności można odrobić. Inny sposób zgłoszenia nieobecności nie będzie uwzględniany.
 6. Zajęcia odrobić można w ciągu 14stu dni od daty zgłoszonej nieobecności. Należy pamiętać, że zajęcia odrobić można tylko i wyłącznie na innej grupie, nie w tej, w której jest lub była rezerwacja w ciągu ostatnich trzech miesięcy.
 7. Każdy Uczestnik ma obowiązek podejścia na Recepcję i zgłoszenia swojej obecności. Osoby, które nie zgłosiły się na Recepcję przed zajęciami, nie mogą w nich uczestniczyć, a jeśli mimo to wejdą na salę, pracownik Szkoły ma prawo przerwać zajęcia w celu wyjaśnienia.
  Nie ma możliwości przebywania na zajęciach w celu ich obserwacji, bez dokonania opłaty za zajęcia.
 8. Miejsce na kursie grupowym oraz na zajęciach indywidualnych zapewnia wcześniejsza opłata wniesiona w siedzibie szkoły lub na konto bankowe. Wstępna rezerwacja miejsca obejmuje 24 godziny, w tym czasie uczestnik kursu proszony jest o wpłatę.
  Adres i Numer Konta Bankowego w zakładce Kontakt
  Szkoła zastrzega sobie prawo niewpuszczenia na zajęcia do danej grupy, jeśli ilość uczestników, którzy opłacili swoje miejsce będzie duża, a Kursant nie uiścił opłaty wcześniej.
 9. Wszystkie zajęcia, które zostaną odwołane przez Szkołę Tańca Al-Mara (np. przez chorobę Instruktora i braku zastępstwa na dany rodzaj tańca, święta i dni wolne wyznaczone przez Szkołę), powodują przedłużenie ważności karnetu o dane zajęcia lub propozycję innego terminu. Nie dotyczy odrabiania zajęć.
 10. Szkoła ma prawo zorganizowania zastępstwa w przypadku, gdy Instruktor wyznaczony do prowadzenia zajęć nie może pojawić się na zajęciach. Szkoła nie ma obowiązku informowania Kursantów o zaistniałej zmianie.
 11. Promocje i zniżki jakie oferuje Szkoła nie łączą się.
 12. Zniżka studencka – możliwość wykupienia Karnetu Studenckiego – obejmuje uczniów lub studentów posiadających ważną legitymację uczniowską oraz studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, do 26 roku życia, posiadających ważną legitymację studencką.
  • Zniżka nie obejmuje uczestników studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) oraz posiadaczy legitymacji uczelni zagranicznych a także kart typu Euro 26/ISIC.

Rezygnacja z zajęć, likwidacja grup i zwroty

 1. Rezygnacja z kursu przed jego rozpoczęciem (rozpatrujemy tylko i wyłącznie zgłoszenia mailowe; dotyczy tylko i wyłącznie zwykłych karnetów nieobjętych Kartą MultiSport Plus lub Medicover Sport)
  – do 10 ciu dni przed rozpoczęciem kursu – zwrot całej wpłaconej kwoty,
  – mniej niż 10 dni – zwrot pomniejszony o opłaty administracyjne, czyli koszty, jakie Szkoła poniosła przy zapisach na kurs i jakie poniesie, szukając na wolne miejsce nowej osoby.
 2. Rezygnacja z zajęć w dniu kursu, przed pierwszymi zajęciami – pomniejszenie opłaty rezerwacyjnej wg stawki za pojedyncze wejście, 40 zł. Szkoła pobiera również opłatę administracyjną.
 3. Istnieje możliwość rezygnacji z zajęć w trakcie trwania kursu. W takim wypadku nastąpi zwrot opłaty karnetowej, która zostanie jednak pomniejszona o koszty administracyjne oraz koszt wykorzystanych (w tym także opuszczonych) zajęć (wg stawki za pojedyncze zajęcia). Innymi słowy, zwrot opłaty dotyczy wyłącznie niewykorzystanych zajęć, które jeszcze się nie odbyły.
  Zapis ten nie dotyczy Użytkownika Karty MultiSport Plus i Medicover Sport. Regulamin dotyczący rezygnacji z kursu przy korzystania z Karty MultiSport Plus i Medicover Sport znajduje się poniżej.
  Zapis ten nie dotyczy działu zajęć indywidualnych. Regulamin korzystania z zajęć indywidualnych znajduje się poniżej.
  Zapis ten nie dotyczy Wieczorów Panieńskich ani urodzin.
 4. Wszelkie zwroty pieniężne będą realizowane w terminie maksymalnym do 14-stu dni roboczych od daty przekazania stosownej informacji drogą mailową o rezygnacji.
 5. W wypadku likwidacji zapisów na dany kurs, wszystkim Kursantom, którzy zdążyli się na niego zapisać, zostaną zwrócone wniesione kwoty.
 6. W sytuacjach dotyczących siły wyższej, na które Szkoła nie ma wpływu i w związku z tym nie może prowadzić zajęć, wszelkie wpłaty przepisywane są na vouchery do wykorzystania na dowolnych zajęciach.
 7. Szkoła zastrzega sobie prawo do zlikwidowania grupy i zaproponowania innego terminu zajęć, wszystkim osobom zapisanym na listę, posiadającym aktualną, opłaconą rezerwację miejsc. Dlatego też w przypadku odrobienia nieobecności, Kursant zobowiązany jest do zadzwonienia do Szkoły w dniu, w którym chce odrobić zajęcia i zapytania, czy danego dnia zajęcia na pewno się odbywają. Nie informujemy o likwidacji grup osób, które nie mają aktualnej opłaconej rezerwacji ani osób, które chcą odrobić zajęcia.
 8. W przypadku likwidacji grupy, nieobecności, które przed likwidacją znajdują się w karnecie, w przypadku Kart Multsiport Plus oraz Medicover Plus, są rozliczone z kaucji. Nadal istnieje możliwość odrobienia ich. Likwidacja bądź zawieszenie zajęć nie anuluje wcześniejszych nieobecności.
 9. W przypadku nie wykorzystania karnetu z winy Kursanta, zakupiony karnet traci swoją ważność.
 10. Zwrotów gotówkowych za wykupione zaproszenia/vouchery nie wykonujemy.
 11. W przypadku zapisu na cykl zamknięty zajęć, warsztatowy, nie ma możliwości zgłoszenia nieobecności i odrobienia zajęć. Zwrot kaucji równa się zrealizowaniu wszystkich zajęć w cyklu.

Uczestnictwo w zajęciach

 1. Uczestnik zobowiązuje się nie spóźniać na zajęcia. Rozgrzewka jest obowiązkowa i nie należy jej pomijać. Recepcja lub Instruktor zastrzega sobie prawo odmówienia wpuszczenia na zajęcia osoby spóźnionej. Jeżeli mimo zaleceń Recepcji lub Trenera uczestnik chce uczestniczyć w zajęciach, deklaruje, że zdaje sobie sprawę z ryzyka kontuzji i w razie jakiegokolwiek zdarzenia, w wyniku którego w tym dniu dozna uszczerbku na zdrowiu lub niepożądanych uszkodzeń ciała deklaruje, że nie będzie rościł praw do odszkodowania i zadośćuczynienia zarówno w kierunku Szkoły jak i Trenera prowadzącego.
 2. Uczestnik nie ma prawa przebywać na Sali poza zajęciami. Na salę uczestnicy wchodzą razem z Trenerem.
 3. Każdy Kursant korzystający z usług tanecznych Al-Mary przychodzi na zajęcia na własną odpowiedzialność. Szkoła dokłada wszelkich starań, by zajęcia prowadzone były bezpiecznie. Zaleca się indywidualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Szkoła Tańca Al-Mara nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków, ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki.
 4.  Podczas zajęć Uczestnik jest zobowiązany do informowania Instruktora o złym samopoczuciu, kontuzjach, zaleceniach lekarskich oraz wszelkich zdarzeniach, które zagrażają zdrowiu jego oraz pozostałych osób na sali.
 5. Na zajęcia grupowe w parach, należy przychodzić razem z partnerem, nie solo. W przypadku braku partnera zapraszamy na kursy, na których tańczy się solo (informacja na stronie internetowej w zakładce Oferta oraz na recepcji).

Organizacja Szkoły i zajęć

 1. Informacje dotyczące cen, terminów ważności poszczególnych karnetów oraz zajęć dostępne są na stronie internetowej Szkoły Tańca Al-Mara (www.al-mara.pl) lub na Recepcji.
 2. Na zajęciach obowiązuje obuwie zmienne.
 3. W celu prowadzenia usług na najwyższym poziomie Recepcja jest monitorowana.
 4. Szkoła Tańca Al-Mara informuje, że dochowa wszelkich starań w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Bardzo prosimy o niepozostawianie wartościowych rzeczy w szatni i zabieranie ich ze sobą na salę, w celu zminimalizowania ryzyka kradzieży lub zniszczenia. Kursant deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież lub pozostawione w szatni rzeczy doznają uszkodzenia lub zaginą w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zabrania ze sobą na salę), mimo zaleceń ze strony Szkoły.

Prowadzenie zajęć, przedmiot umowy między Kursantem a Instruktorem pracującym w Szkole Tańca Al-Mara

 1. Przedmiotem umowy z klientem w Szkole Tańca Al-Mara jest wykorzystywanie wiedzy trenerskiej, która służy temu, by poprawić sylwetkę, zadbać o kondycję, popracować nad rytmiką, nauczyć niewerbalnego komunikowania się z partnerką, by ta wiedziała, jaki ruch planuje partner, nauka tańca do jakiejkolwiek muzyki lub bez niej. Przedmiotem umowy jest zatem nauka tańca jako ruchu, a nie umilanie czasu muzyką. Klient Szkoły Tańca Al-Mara nie przychodzi na zajęcia ze względu na muzykę, tylko po umiejętności. trenerskie. Bez nich żadna muzyka nie gwarantuje Szkole zarobku.
 2. Trener Szkoły Tańca Al-Mara prowadzi zajęcia techniczne lub oparte na krótkich sekwencjach połączonych ruchów. Wszelkie zajęcia rytmiczne oparte są o wyklaskiwanie rytmu, wytupywanie go nogą, wyliczanie rytmów i taktów lub odpowiednie komendy głosowe. Wszelka muzyka wykorzystana w tle, jeśli jest używana to tylko i wyłącznie prywatnie przez Pracownika (trenera) w celu umilenia sobie czasu pomiędzy nauką poszczególnych figur.
 3. Teren Szkoły Tańca Al-Mara jest w pełni terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną ani nie jest miejscem ogólnodostępnym. Na terenie Szkoły Tańca Al-Mara znajdować się mogą tylko określone osoby, w określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z regulaminu Szkoły Tańca Al-Mara (pracownicy Recepcji, Instruktorzy, Kursanci, właściciele Szkoły). Nie jest dozwolone, by osoby postronne, bez względu na reprezentowany podmiot, mogły swobodnie poruszać się po terenie placówki. Każda próba zakłócenia pracy recepcji, instruktorów lub administracji będzie skutkowała wezwaniem odpowiednich służb, pod zarzutem utrudniania pracy oraz nękania. Każdorazowo będzie nakładana również kara dla osób postronnych utrudniających pracę, w skali godzinowej stawki względem dziennego obrotu Szkoły, jako zadośćuczynienie za zakłócanie poprawnej pracy Szkoły i brakiem możliwości wykonywania swojej pracy.
 4. Każda osoba przebywająca na terenie Szkoły Tańca Al-Mara musi posiadać ważny karnet na zajęcia lub imienną kartę sportową. Osoby nie posiadające wykupionej usługi są zmuszone opuścić placówkę w trybie natychmiastowym.
 5. Każdy karnet określa precyzyjnie czas, godzinie oraz personalia osoby uprawnionej do przebywania na terenie placówki w wybranych godzinach, na określonych w regulaminie zasadach. Nie można przebywać w placówce poza wyznaczonymi godzinami
 6. Za zniszczenia na terenie Szkoły, jeśli powstały z ich winy, odpowiadają korzystający z usług Szkoły.
 7. Uczestnik zajęć Szkoły Tańca Al-Mara wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Szkoły Tańca Al-Mara, w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć i imprez okolicznościowych organizowanych przez Szkołę Tańca Al-Mara.
 8. Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, video, czy ścieżki dźwiękowej z pobytu na terenie Szkoły Al-Mara bez zgody organu odpowiedzialnego za takie zezwolenia. Każda próba utrwalenia pobytu na terenie Szkoły Tańca Al-Mara, zajęć, wizerunku trenera czy innych uczestników zajęć zostanie bezwzględnie zgłaszana do organów odpowiedzialnych za ochronę tych praw i kierowana na drogę sądową bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.
 9. Sposób prowadzenia zajęć, sekwencje ruchów, metodyka oraz całokształt organizacyjny jest autorskim tworem przygotowanym przez kierownictwo Szkoły Tańca Al-Mara jak i samych Trenerów w oparciu o poszczególne umowy. Całość ta jest objęta prawami autorskimi i zastrzega się, że jest wyłączną własnością Szkoły Tańca Al-Mara.
 10. Zapisanie się na kurs w Szkole Tańca Al-Mara jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Szkołę Tańca Al-Mara w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz. 926 Dz.U. Nr 133 poz.883.
 11. Wszystkich Kursantów obowiązuje regulamin ogólny plus poszczególne regulaminy, regulujące zasady danego kursu albo korzystania z danych kart. Uczęszczanie na zajęcia w Szkole Tańca Al-Mara jest równoznaczne z akceptacją regulaminu przez Kursanta. Uczestnik, który przystępuje do zajęć deklaruje, iż przeczytał i zaakceptował regulamin bez zastrzeżeń i nie deklarował zmian w zapisach.

Regulamin Benefit
Karta Multisport Plus, Medicover Sport

 1. Szkoła Tańca Al-Mara umożliwia Posiadaczom Karty Multisport Plus i Medicover Sport uczestnictwo w wybranych kursach tanecznych z oferty Szkoły.
 2. Decydując się na uczestnictwo w wybranym kursie, Posiadacz Karty Multisport Plus i Medicover Sport deklaruje swoją regularną obecność na czterech kolejnych zajęciach.
 3. Posiadacz Karty Multisport Plus może skorzystać z zajęć co godzinę, pamiętając, by przed każdymi zajęciami odbić Kartę na recepcji Szkoły. Posiadacz Karty Medicover Sport jest uprawniony do uczestnictwa w 1 zajęciach dziennie.
 4. Posiadacz Karty Multisport Plus i Medicover Sport jest zobowiązany do każdorazowego okazania dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość.
 5. Posiadacz Karty Multisport Plus i Medicover Sport jest zobowiązany do wpłacenia kaucji w wysokości 50 zł za kurs, na który pragnie uczęszczać przed rozpoczęciem nauki.
  W przypadku kursów dla par każdy z uczestników zobowiązany jest do wpłaty kaucji osobno.
 6. Opuszczone zajęcia Posiadacz Karty MultiSport Plus oraz Medicover Sport ma prawo odrobić na innych zajęciach w ciągu 14stu dni od daty nieobecności, pod warunkiem terminowego zgłoszenia nieobecności.
 7. Za każdą nieobecność i nieodrobione zajęcia Szkoła pobiera opłatę w wysokości 25 zł z kaucji. Brakującą kwotę kaucji należy niezwłocznie dopłacić.
 8. W przypadku rozwiązania grupy w trakcie trwania rezerwacji – karnetu, wcześniejsze nieobecności w rezerwacji nie są anulowane. Kursant ma nadal możliwość odrobienia ich. Jeśli zajęcia nie zostaną odrobione, z kaucji zostaje pobrane 25 zł za nieobecność.
 9. Zasady zwrotu kaucji:
  1. rezygnacja w trakcie trwania rezerwacji wiąże się z utratą całości kaucji.
  2. rezygnacja po zakończonej rezerwacji ze 100% frekwencją wiąże się ze zwrotem całości kaucji.
  3. rezygnacja po zakończonej rezerwacji z jedną nieodrobioną w terminie nieobecnością wiąże się ze zwrotem 25 zł kaucji.
  4. rezygnacja po zakończeniu rezerwacji z dwiema lub większą ilością nieodrobionych w terminie nieobecności wiąże się z całkowitą utratą kaucji.
  5. Prosimy o przemyślane decyzje. Rezerwacja miejsca na kursie jest zobowiązująca, nie ma możliwości zwrotu kaucji przed datą startu kursu, należy zrealizować cztery kolejne wejścia.
 10. W celu odebrania kaucji należy wysłać maila na adres szkola_al-mara@wp.pl z numerem konta. Schemat maila podany jest w zakładce kontakt, warunkiem zwrotu jest pełna informacja zwrotna na maila szkoły, czyli zastosowanie się do schematu umieszczonego na stronie szkoły. Zwroty realizowane są w ciągu czternastu dni roboczych.
 11. W przypadku nieważnej Karty (Benefit – MultiSport Plus, Medicover Sport), zgubienia Karty, nie przyniesienia Karty ze sobą etc., a co za tym idzie nie możności okazania ważnej Karty, należność (w wysokości 25 zł za każde wejście – rezerwację) za rezerwacje zostanie pobrana z kaucji.
 12. W przypadku wykupienia Karnetu Benefit Plus lub Medicover Sport, pomimo posiadania nieważnej Karty Benefit – MultiSport Plus lub Medicover Sport, koszt wszystkich wejść – rezerwacji (w wysokości 25 zł za każde) pokrywany jest z kaucji.
 13. Nie ma możliwości zmiany rodzaju karnetu na inny w trakcie jego trwania.
 14. Data ważności karnetu nie ulega zmianie, nawet w przypadku nieważnej Karty Benefit – MultiSport Plus albo Medicover Sport.
 15. Po czterech kolejnych wejściach na kurs w ramach Karty Multisport Plus lub Medicover Sport, Kursant pytany jest czy życzy sobie przedłużyć rezerwację na cztery kolejne wejścia. W przypadku nieobecności Kursanta na czwartych zajęciach, rezerwacja nie jest automatycznie przedłużana. Prosimy o kontakt z recepcją, w celu przedłużenia rezerwacji.
 16. Użytkownicy Kart Benefit Multisport Plus, zobowiązani są do okazania każdorazowo karty i dowodu tożsamości i odbicia się w systemie. W przypadku braku odbicia, a skorzystania z zajęć, pobierana zostaje opłata z kaucji.
 17. Użytkownicy Medicover Sport zobowiązani są do wysłania każdorazowo SMS’a. W przypadku braku SMS’a, a skorzystania z zajęć, pobierana zostaje opłata z kaucji.
 18. Użytkownicy Kart Benefit Multisport Plus i Medicover Sport, nie mogą tylko odbić karty, nie korzystając z usługi Szkoły Tańca Al-Mara
 19. Kartę Multisport Plus należy odbić przed zajęciami. Nie ma możliwości odbicia Karty po zajęciach. Wysłanie SMS’a z programu Medicover Sport musi odbyć się przed zajęciami. Nie ma możliwości wysłania SMS’a po zajęciach. W przypadku skorzystania z zajęć, a nie zgłoszenia się przed zajęciami na recepcję w celu odbicia Karty Multisport Plus bądź wysłania SMS’a, następuje pobranie z kaucji za uczestnictwo w zajęciach.

Regulamin
Zajęcia indywidualne

 1. Rezerwacja terminów lekcji indywidualnych ważna jest 24 godziny. Po przekroczeniu tego czasu rezerwacja zostaje automatycznie anulowana.
 2. Odwoływanie zajęć indywidualnych należy wykonywać tylko drogą mailową:
  1. w okresie od początku września do końca maja:
   • zajęcia odbywające się od poniedziałku do piątku mogą być odwołane i przeniesione najpóźniej do godziny 20:00 dnia poprzedzającego dzień wyznaczonych zajęć;
   • zajęcia odbywające się w sobotę lub niedzielę mogą być odwołane i przeniesione najpóźniej w piątek do godziny 19:30;
  2. w okresie od początku czerwca do końca sierpnia:
   • zajęcia odbywające się od wtorku do piątku mogą być odwołane i przeniesione najpóźniej do godziny 20:00 dnia poprzedzającego dzień wyznaczonych zajęć;
   • zajęcia odbywające się w sobotę, niedzielę lub w poniedziałek mogą być odwołane i przeniesione najpóźniej w czwartek do godziny 20:00;
  3. zajęcia ustalone z instruktorem na dni, które Szkoła uznaje za wolne, odwołać można najpóźniej w dzień poprzedzający zamknięcie Szkoły. Informacje taką należy przesłać mailowo, nie SMS lub telefonicznie!

3. Szkoła zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu i godziny zajęć indywidualnych.

4. Prosimy o umawianie się na wszystkie zakupione zajęcia z wyprzedzeniem. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zmiany terminów „z dnia na dzień” oraz ewentualnego braku dogodnych dla Państwa wolnych godzin.

5. Prosimy o przemyślany zakup. W przypadku wykupienia zajęć indywidualnych w pakiecie i bez, dokonujemy zwrotów tylko i wyłącznie w postaci kart podarunkowych. Wykorzystane wejścia przeliczane są według stawki za pojedyncze zajęcia, pozostała kwota to bon podarunkowy.

6. W przypadku zapisania się na zajęcia indywidualne w parze należy przychodzić na nie w parze, nie solo bez partnera. Inaczej zajęcia nie zostaną poprowadzone.

7. Stawka cenowa za dany pakiet zajęć indywidualnych obowiązuje tylko przy wykorzystaniu danego pakietu w całości. W przypadku niewykorzystania całego pakietu koszt wykorzystanych zajęć liczony jest według stawki cenowej pakietu, do której zalicza się wykorzystana liczba zajęć.

8. Nie rozbijamy pakietów lekcji indywidualnych na raty.

9. Rezerwacja każdego terminu zajęć lekcji indywidualnych wiąże się z opłatą za nie. Opłatę należy dokonać w ciągu 24 godzin od rezerwacji. W przeciwnym razie rezerwacja będzie anulowana.

Regulamin
Wynajem Sal

 1. Szkoła Tańca Al-Mara udostępnia sale Osobom Najmującym zgodnie z cennikiem znajdującym się na stronie.
 2. Rezerwacja sali wiąże się z wpłatą zaliczki. Wysokość zaliczki ustalana jest indywidualnie.
 3. Wpłata zaliczki jest równoznaczna z akceptacją regulaminu Szkoły Tańca Al-Mara.
 4. W przypadku rezygnacji z winy Osób Najmujących zaliczka nie podlega zwrotowi.
 5. W okresie trwania najmu Osoby Najmujące ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za przedmiot najmu, jak również wszystkie osoby w nim się znajdujące.
 6. Osoby Najmujące zobowiązują się do pokrycia kosztów szkód, powstałych z winy uczestników imprezy (warsztatów, wydarzenia). Określenie ewentualnych zniszczeń związanych z wyposażeniem i konstrukcją sali, dokonane zostanie na podstawie oględzin wszystkich uszkodzeń. Koszt usunięcia zniszczeń Osoby Najmujące zobowiązują się pokryć w wysokości określonej w fakturach, dokumentujących naprawę uszkodzenia.
 7. Koszty związane z opłatami licencyjnymi (ZAiKS i inne) ponoszą Osoby Najmujące.
 8. Szkoła Tańca Al-Mara nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści przekazywane podczas wynajmu (imprezie, warsztatach), w szczególności za ich sprzeczność z przepisami prawa lub dobrymi obyczajami oraz za naruszenie dóbr osobistych i innych praw osób trzecich przez przekazywanie tych treści. Osoby Najmujące ponoszą pełną odpowiedzialność w tym zakresie.
 9. W czasie wynajmu Sali za jej stan techniczny oraz porządek i bezpieczeństwo publiczności i pozostałych uczestników, w szczególności w zakresie BHP i p.poż., odpowiedzialność ponoszą Osoby Najmujące.
 10. Za wyrządzone podczas najmu sali komukolwiek szkody na osobie i mieniu, w tym również wywołane różnego rodzaju ekscesami chuligańskimi, odpowiadają Osoby Najmujące.

Regulamin
Wieczór Panieński oraz Urodziny

 1. Rezerwacja terminu na Wieczór Panieński i Urodzin wiąże się z przedpłatą w wysokości 100 zł.
 2. Przedpłaty należy dokonać na konto Szkoły (dane w zakładce kontakt) lub w siedzibie Szkoły, w godzinach pracy recepcji od poniedziałku do piątku od 16:00-21:00
 3. W przypadku rezygnacji z rezerwacji na siedem dni przed Wieczorem Panieńskim lub Urodzinami, Szkoła pobiera 50% wpłaconej zaliczki. W przypadku rezygnacji po tym terminie, nie ma możliwości zwrotu zaliczki, która pokrywa przygotowania, jakie poczyniła Szkoła .
 4. Pełna oferta Wieczoru Panieńskiego i Urodzin znajduje się na stronie www.al-mara.pl.
 5. Na terenie Szkoły, podczas Wieczoru Panieńskiego, obowiązuje umiarkowane korzystanie z używek typu alkohol, uprasza się o zachowanie porządku, czystości i dbanie o wspólne dobro Szkoły, typu lustra.

Polityka Prywatności

Z dniem 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)

Kto jest administratorem?

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Tańca Al-Mara Małgorzata Zujewicz-Pawlak, NIP: 899-234-90-68, ul. Ofiar Oświęcimskich 19, 50-069 Wrocław oraz Agencja Artystyczna Alegria Andrzej Pawlak-Zujewicz, NIP: 899-234-85-25, ul. Wieczysta 113/19, 50-550 Wrocław zwanym dalej Szkoła Tańca Al-Mara.

Jakie dane mamy?

Dane osobowe (imię, nazwisko, mail i numer telefonu) przetwarzane będą w celu wykonania usług oraz informowania o bieżących aktualnościach. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a więc uczestnictwa w dowolnych zajęciach w Szkole Tańca Al-Mara . Bez ich podania nie jest możliwe korzystanie z usług. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody. Zgodnie z przepisami wskazanego Rozporządzenia, poza dotychczasowym prawem do wglądu do swoich danych, ich poprawiania i usuwania będą przysługiwały Ci dodatkowe prawa wynikające z przepisów Rozporządzenia, takie jak: żądanie usunięcia Twoich danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie czy też sprzeciw wobec przetwarzaniu danych.

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Jednocześnie informujemy, że Twoje wszystkie udzielone dotychczas zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostają ważne. Możesz je nadal wycofać w dowolnym momencie. W przypadku pytań, prosimy kontaktować się z nami pod adresem e-mail: szkola_al-mara@wp.pl w tytule wpisać DANE OSOBOWE