Regulamin

Regulamin
Postanowienia ogólne

 1. Wykupienie karnetu lub pojedynczych zajęć i wpłacenie należności jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu Szkoły Tańca Al-Mara.
 2. Karnet należy nabyć przed zajęciami.
 3. Karnet jest karnetem imiennym i może z niego korzystać wyłącznie osoba, na którą został on wypisany.
 4. Na zajęcia należy przychodzić z karnetem wydanym przez Szkołę Tańca Al-Mara. Karnety należy zdawać przed zajęciami. Osoby, które nie zgłosiły swojej obecności na zajęciach, nie mogą w nich uczestniczyć, a jeśli mimo to wejdą na salę, pracownik Szkoły ma prawo przerwania zajęć w celu wyjaśnienia.
  W przypadku chęci wypróbowania zajęć przed wykupieniem całego karnetu zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach organizowanych przez Szkołę lub wykupienia pojedynczego wejścia. Nie ma możliwości przebywania na zajęciach w celu ich obserwacji bez dokonania opłaty za zajęcia.
 5. Wszystkie zajęcia, jakie zostaną odwołane przez Szkołę Tańca Al-Mara (np. przez chorobę instruktora i braku zastępstwa na dany rodzaj tańca, święta i dni wolne wyznaczone przez Szkołę), powodują przedłużenie ważności karnetu o dane zajęcia lub propozycję innego terminu.
 6. Szkoła ma prawo zorganizowania zastępstwa w przypadku, gdy instruktor wyznaczony do prowadzenia zajęć nie może pojawić się na zajęciach.
 7. Miejsce na kursie grupowym oraz na zajęciach indywidualnych zapewnia wcześniejsza opłata wniesiona w siedzibie szkoły lub na konto bankowe. Wstępna rezerwacja miejsca obejmuje 24 godziny, w tym czasie uczestnik kursu proszony jest o wpłatę.
  Adres i Numer Konta Bankowego w zakładce Kontakt
  Szkoła zastrzega sobie prawo niewpuszczenia na zajęcia do danej grupy, jeśli ilość uczestników, którzy opłacili swoje miejsce będzie duża, a kursant nie uiścił opłaty wcześniej.
 8. Informacje dotyczące cen, terminów ważności poszczególnych karnetów oraz zajęć dostępne są na stronie internetowej Szkoły Tańca Al-Mara (www.al-mara.pl) lub na recepcji.
 9. Na zajęciach obowiązuje obuwie zmienne.
 10. Każdy kursant korzystający z usług tanecznych Al-Mary przychodzi na zajęcia na własną odpowiedzialność. Zaleca się indywidualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Szkoła Tańca Al-Mara nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków, ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe bez winy Szkoły Tańca Al-Mara lub osób działających z ramienia Szkoły Tańca Al-Mara.
 11. W celu prowadzenia usług na najwyższym poziomie Recepcja jest monitorowana.
 12. Bardzo prosimy o niepozostawianie wartościowych przedmiotów w szatni i zabieranie ich ze sobą na salę. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Szkoły.
 13. Promocje i zniżki jakie oferuje szkoła nie łączą się.
 14. Istnieje możliwość rezygnacji z zajęć w trakcie trwania kursu (dotyczy tylko i wyłącznie zwykłych karnetów, nieobjętych Kartą Multisport Plus oraz OK System). Rezygnację należy zgłosić mailowo, nie ustnie na recepcji, w trakcie trwania ważności karnetu. Rezygnacje zgłoszone po zakończonej dacie ważności lub w dniu kończącym karnet, nie są respektowane.
  W wypadku rezygnacji, nastąpi zwrot opłaty karnetowej, która zostanie jednak pomniejszona o koszty administracyjne oraz koszt wykorzystanych zajęć (wg stawki za pojedyncze zajęcia). Zapis ten nie dotyczy zajęć indywidualnych.
  Koszt zajęć opuszczonych, przed zgłoszeniem chęci rezygnacji z kursu, nie jest zwracany.
 15. Rezygnacja z kursu przed jego rozpoczęciem (rozpatrujemy tylko i wyłącznie zgłoszenia mailowe; dotyczy tylko i wyłącznie zwykłych karnetów nieobjętych Kartą MultiSport Plus lub OK System)
  • do 10 ciu dni przed rozpoczęciem kursu – zwrot całej wpłaconej kwoty,
  • mniej niż 10 dni – zwrot pomniejszony o opłaty administracyjne, czyli koszty, jakie Szkoła poniosła przy zapisach na kurs i jakie poniesie, szukając na wolne miejsce nowej osoby.
 16. Rezygnacja z zajęć w dniu kursu, przed pierwszymi zajęciami – pomniejszenie opłaty rezerwacyjnej wg stawki za pojedyncze wejście, 30 zł. Szkoła pobiera również opłatę administracyjną.
 17. Istnieje możliwość rezygnacji z zajęć w trakcie trwania kursu. W takim wypadku nastąpi zwrot opłaty karnetowej, która zostanie jednak pomniejszona o koszty administracyjne oraz koszt wykorzystanych (w tym także opuszczonych) zajęć (wg stawki za pojedyncze zajęcia). Innymi słowy, zwrot opłaty dotyczy wyłącznie niewykorzystanych zajęć, które jeszcze się nie odbyły.
  Zapis ten nie dotyczy Użytkownika Karty MultiSport Plus i OK System. Regulamin korzystania z Karty MultiSport Plus i OK System znajduje się poniżej.
  Zapis ten nie dotyczy działu zajęć indywidualnych. Regulamin korzystania z zajęć indywidualnych znajduje się poniżej.
  Zapis ten nie dotyczy Wieczorów Panieńskich ani urodzin.
 18. Wszelkie zwroty pieniężne będą realizowane w terminie maksymalnym do 14-stu dni roboczych od daty przekazania stosownej informacji drogą mailową o rezygnacji.
 19. W wypadku likwidacji zapisów na dany kurs wszystkim kursantom, którzy zdążyli się na niego zapisać, zostaną zwrócone wniesione kwoty.
 20. W sytuacjach dotyczących siły wyższej, na które Szkoła nie ma wpływu i w związku z tym nie może prowadzić zajęć, wszelkie wpłaty przepisywane są na vouchery do wykorzystania na dowolnych zajęciach.
 21. Szkoła zastrzega sobie prawo do zlikwidowania grupy i zaproponowania innego terminu zajęć wszystkim osobom zapisanym na listę, posiadającym aktualną, opłaconą rezerwację miejsc. Dlatego też w przypadku odrobienia nieobecności, Kursant zobowiązany jest do zadzwonienia do Szkoły w dniu, w którym chce odrobić zajęcia i zapytania, czy danego dnia zajęcia na pewno się odbywają. Nie informujemy o likwidacji grup osób, które nie mają aktualnej opłaconej rezerwacji ani osób, które chcą odrobić zajęcia.
 22. W przypadku likwidacji grupy, nieobecności, które przed likwidacją znajdują się w karnecie, w przypadku Kart Multsiport Plus oraz OK System, są rozliczone z kaucji. Nadal istnieje możliwość odrobienia ich w dacie ważności wystawionego karnetu, ale likwidacja bądź zawieszenie zajęć nie anuluje wcześniejszych nieobecności.
 23. Uczestnik zajęć Szkoły Tańca Al-Mara wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Szkoły Tańca Al-Mara w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć i imprez okolicznościowych organizowanych przez Szkołę Tańca Al-Mara.
 24. Zapisanie się na kurs w Szkole Tańca Al-Mara jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Szkołę Tańca Al-Mara w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz. 926 Dz.U. Nr 133 poz.883.
 25. Na wszystkie pytania i wątpliwości chętnie odpowiedzą przemiłe Panie i przemiły Pan na Recepcji
 26. Ze względów bezpieczeństwa nie udostępniamy Kursantom pomieszczeń na dodatkowe treningi, które miałyby się odbywać bez opieki instruktora. Możliwe jest, po konsultacji z recepcją, wyłącznie wykupienie dodatkowych zajęć indywidualnych lub specjalnie zorganizowanych grupowych, które odbywają się pod opieką instruktora. Samodzielne korzystanie z sal możliwe jest jedynie w przypadku wynajmu pomieszczenia.
 27. Za zniszczenia na terenie Szkoły, jeśli powstały z ich winy, odpowiadają korzystający z usług Szkoły.
 28. Użytkownicy Kart Benefit-Multisport Plus, OK System, nie mogą tylko odbić karty nie korzystając z usługi Szkoły Tańca Al-Mara.
 29. Wszystkich Kursantów obowiązuje regulamin ogólny plus poszczególne regulaminy, regulujące zasady danego kursu albo korzystania z danych kart.
 30. W przypadku wykupienia zaproszenia na kurs tańca, nie ma możliwości zwrotów gotówkowych.

Regulamin
Zajęcia grupowe

 1. Karnet obejmuje wejścia na CZTERY KOLEJNE ZAJĘCIA od daty wystawienia karnetu, należy PRZESTRZEGAĆ DATY WAŻNOŚCI KARNETU.
 2. Na karnety, które straciły swoją ważność, NIE MOŻNA WCHODZIĆ NA ZAJĘCIA DO SWOICH GRUP.
 3. W przypadku opuszczenia zajęć, można je odrobić w dowolnej grupie, o dowolnej godzinie – po ustaleniu dnia i godziny na Recepcji, ale w DACIE WAŻNOŚCI KARNETU.
  1. W przypadku posiadaczy karty Multisport, OK System, nieobecności można odrobić w terminie do pięciu dni (włącznie) po dacie ważności karnetu.
  2. W przypadku uczęszczania na zajęcia dla Par oraz gdy jeden z Kursantów jest posiadaczem karty Multisport lub OK System, natomiast drugi zwykłego karnetu, liczy się data ważności karnetu Multisport lub OK System. Oznacza to, że Para może odrobić nieobecności w ciągu pięciu dni (włącznie) po dacie ważności karnetu Multisport lub OK System.
 4. Szkoła zastrzega sobie prawo do zebrania odpowiedniej ilości osób (minimum pięć), by grupa ruszyła, nawet jeśli ustalono inny termin na rozpoczęcie kursu.
 5. W przypadku nie wykorzystania karnetu z winy kursanta, zakupiony karnet traci swoją ważność.
 6. Odrobienie nieobecności w innej grupie stanowi jedynie przywilej, z którego może skorzystać Kursant. Nie istnieje obowiązek odrabiania opuszczonych zajęć.
 7. Posiadacze karnetów zwykłych lub studenckich w przypadku wykupienia kolejnego karnetu na te same zajęcia, otrzymują prawo do odrobienia nieobecności z poprzedniego karnetu w dacie ważności nowo wykupionego karnetu.
  1. W przypadku par, aby uzyskać powyższy przywilej, oboje z kursantów muszą być posiadaczami karnetów zwykłych lub studenckich.
  2. Warunkiem uzyskania przywileju jest zachowanie ciągłości karnetów.
  3. Niniejszy punkt nie obejmuje klientów, którzy jako kolejny karnet wykupią karnet MultiSport lub OK System.
 8. Zniżka studencka – możliwość wykupienia Karnetu Studenckiego – obejmuje uczniów lub studentów posiadających ważną legitymację uczniowską oraz studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, do 26 roku życia, posiadających ważną legitymację studencką.
  1. Zniżka nie obejmuje uczestników studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) oraz posiadaczy legitymacji uczelni zagranicznych a także kart typu Euro 26/ISIC.
 9. Na zajęcia grupowe w parach należy przychodzić razem z partnerem, nie solo. W przypadku braku partnera zapraszamy na kursy, na których tańczy się solo (informacja na stronie internetowej w zakładce Oferta oraz na recepcji).

Regulamin Benefit
Karta Multisport Plus, OK System

 1. Szkoła Tańca Al-Mara umożliwia Posiadaczom Karty Multisport Plus, OK System uczestnictwo w wybranych kursach tanecznych z oferty Szkoły.
 2. Decydując się na uczestnictwo w wybranym kursie, Posiadacz Karty Multisport Plus, OK System deklaruje swoją regularną obecność na czterech kolejnych zajęciach.
 3. Posiadacz Karty Multisport Plus może skorzystać z zajęć co godzinę, pamiętając, by przed każdymi zajęciami odbić Kartę na recepcji Szkoły. Posiadacz Karty OK System jest uprawniony do uczestnictwa w 1 zajęciach dziennie.
 4. Posiadacz Karty Multisport Plus, OK System jest zobowiązany do każdorazowego okazania dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość.
 5. Posiadacz Karty Multisport Plus, OK System jest zobowiązany do wpłacenia kaucji w wysokości 50 zł za kurs, na który pragnie uczęszczać przed rozpoczęciem nauki.
  W przypadku kursów dla par każdy z uczestników zobowiązany jest do wpłaty kaucji osobno.
 6. Opuszczone zajęcia Posiadacz Karty MultiSport Plus, OK System ma prawo odrobić na innych zajęciach w dacie do pięciu dni (włącznie) po dacie ważności rezerwacji-karnetu.
 7. Za każdą nieobecność i nieodrobione zajęcia Szkoła pobiera opłatę w wysokości 25 zł z kaucji. Brakującą kwotę kaucji należy niezwłocznie dopłacić.
 8. W przypadku rozwiązania grupy w trakcie trwania rezerwacji – karnetu, wcześniejsze nieobecności w rezerwacji nie są anulowane. Kursant ma nadal możliwość odrobienia ich w dacie ważności karnetu, nawet jeśli grupa, na której miał rezerwację, już nie funkcjonuje. Jeśli zajęcia nie zostaną odrobione, z kaucji zostaje pobrane 25 zł za nieobecność.
 9. Zasady zwrotu kaucji:
  1. rezygnacja w trakcie trwania rezerwacji wiąże się z utratą całości kaucji.
  2. rezygnacja po zakończonej rezerwacji ze 100% frekwencją wiąże się ze zwrotem całości kaucji.
  3. rezygnacja po zakończonej rezerwacji z jedną nieodrobioną w terminie nieobecnością wiąże się ze zwrotem 25 zł kaucji.
  4. rezygnacja po zakończeniu rezerwacji z dwiema lub większą ilością nieodrobionych w terminie nieobecności wiąże się z całkowitą utratą kaucji.
  5. Prosimy o przemyślane decyzje. Rezerwacja miejsca na kursie jest zobowiązująca, nie ma możliwości zwrotu kaucji przed datą startu kursu, należy zrealizować cztery kolejne wejścia.
 10. W celu odebrania kaucji należy wysłać maila na adres szkola_al-mara@wp.pl z numerem konta. Schemat maila podany jest w zakładce kontakt, warunkiem zwrotu jest pełna informacja zwrotna na maila szkoły, czyli zastosowanie się do schematu umieszczonego na stronie szkoły. Zwroty realizowane są w ciągu czternastu dni roboczych.
 11. W przypadku nieważnej Karty (Benefit – MultiSport Plus, OK System), zgubienia Karty, nie przyniesienia Karty ze sobą etc., a co za tym idzie nie możności okazania ważnej Karty, należność (w wysokości 25 zł za każde wejście – rezerwację) za rezerwacje zostanie pobrana z kaucji.
 12. W przypadku wykupienia Karnetu Benefit Plus, pomimo posiadania nieważnej Karty Benefit – MultiSport Plus, OK System, koszt wszystkich wejść – rezerwacji (w wysokości 25 zł za każde) pokrywany jest z kaucji.
 13. Nie ma możliwości zmiany rodzaju karnetu na inny w trakcie jego trwania.
 14. Data ważności karnetu nie ulega zmianie, nawet w przypadku nieważnej Karty Benefit – MultiSport Plus, OK System.
 15. W przypadku rezygnacji z kolejnej rezerwacji na kursie, należy poinformować o tym mailowo wraz z przesłaniem numeru konta, na które ma być zwrot kaucji. Rezygnację należy zgłosić w ciągu dwóch dni, mailowo, brak rezygnacji będzie równoznaczny z chęcią kontynuacji kursu i przedłużenia rezerwacji.
 16. Użytkownicy Kart Benefit Multisport Plus, zobowiązani są do okazania każdorazowo karty, odbicia się w systemie i złożenia podpisu. W przypadku braku podpisu i odbicia, a skorzystania z zajęć, pobierana zostaje opłata z kaucji.
 17. Użytkownicy OK System zobowiązani są do wysłania każdorazowo SMS’a i złożenia podpisu. W przypadku braku SMS’a, a skorzystania z zajęć, pobierana zostaje opłata z kaucji.
 18. Użytkownicy Kart Benefit Multisport Plus, OK System nie mogą tylko odbić karty, nie korzystając z usługi Szkoły Tańca Al-Mara
 19. Kartę Multisport Plus należy odbić przed zajęciami. Nie ma możliwości odbicia Karty po zajęciach. Wysłanie SMS’a z OK System musi odbyć się przed zajęciami. Nie ma możliwości wysłania SMS’a po zajęciach. W przypadku skorzystania z zajęć, a nie zgłoszenia się przed zajęciami na recepcję w celu odbicia Karty Multisport bądź wysłania SMS’a, następuje pobranie z kaucji za uczestnictwo w zajęciach.

Regulamin
Zajęcia indywidualne

 1. Rezerwacja terminów lekcji indywidualnych ważna jest 24 godziny. Po przekroczeniu tego czasu rezerwacja zostaje automatycznie anulowana.
 2. Odwoływanie zajęć indywidualnych należy wykonywać tylko drogą mailową:
  1. w okresie od początku września do końca maja:
   • zajęcia odbywające się od poniedziałku do piątku mogą być odwołane i przeniesione najpóźniej do godziny 20:00 dnia poprzedzającego dzień wyznaczonych zajęć;
   • zajęcia odbywające się w sobotę lub niedzielę mogą być odwołane i przeniesione najpóźniej w piątek do godziny 19:30;
  2. w okresie od początku czerwca do końca sierpnia:
   • zajęcia odbywające się od wtorku do piątku mogą być odwołane i przeniesione najpóźniej do godziny 20:00 dnia poprzedzającego dzień wyznaczonych zajęć;
   • zajęcia odbywające się w sobotę, niedzielę lub w poniedziałek mogą być odwołane i przeniesione najpóźniej w czwartek do godziny 20:00;
  3. zajęcia ustalone z instruktorem na dni, które Szkoła uznaje za wolne, odwołać można najpóźniej w dzień poprzedzający zamknięcie Szkoły. Informacje taką należy przesłać mailowo, nie SMS lub telefonicznie!

3. Szkoła zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu i godziny zajęć indywidualnych.

4. Prosimy o umawianie się na wszystkie zakupione zajęcia z wyprzedzeniem. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zmiany terminów „z dnia na dzień” oraz ewentualnego braku dogodnych dla Państwa wolnych godzin.

5. Prosimy o przemyślany zakup. W przypadku wykupienia zajęć indywidualnych w pakiecie i bez, dokonujemy zwrotów tylko i wyłącznie w postaci kart podarunkowych. Wykorzystane wejścia przeliczane są według stawki za pojedyncze zajęcia, pozostała kwota to bon podarunkowy.

6. W przypadku zapisania się na zajęcia indywidualne w parze należy przychodzić na nie w parze, nie solo bez partnera. Inaczej zajęcia nie zostaną poprowadzone.

7. Stawka cenowa za dany pakiet zajęć indywidualnych obowiązuje tylko przy wykorzystaniu danego pakietu w całości. W przypadku niewykorzystania całego pakietu koszt wykorzystanych zajęć liczony jest według stawki cenowej pakietu, do której zalicza się wykorzystana liczba zajęć.

8. Nie rozbijamy pakietów lekcji indywidualnych na raty.

9. Rezerwacja każdego terminu zajęć lekcji indywidualnych wiąże się z opłatą za nie. Opłatę należy dokonać w ciągu 24 godzin od rezerwacji. W przeciwnym razie rezerwacja będzie anulowana.

Regulamin
Wynajem Sal

 1. Szkoła Tańca Al-Mara udostępnia sale Osobom Najmującym zgodnie z cennikiem znajdującym się na stronie.
 2. Rezerwacja sali wiąże się z wpłatą zaliczki. Wysokość zaliczki ustalana jest indywidualnie.
 3. Wpłata zaliczki jest równoznaczna z akceptacją regulaminu Szkoły Tańca Al-Mara.
 4. W przypadku rezygnacji z winy Osób Najmujących zaliczka nie podlega zwrotowi.
 5. W okresie trwania najmu Osoby Najmujące ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za przedmiot najmu, jak również wszystkie osoby w nim się znajdujące.
 6. Osoby Najmujące zobowiązują się do pokrycia kosztów szkód, powstałych z winy uczestników imprezy (warsztatów, wydarzenia). Określenie ewentualnych zniszczeń związanych z wyposażeniem i konstrukcją sali, dokonane zostanie na podstawie oględzin wszystkich uszkodzeń. Koszt usunięcia zniszczeń Osoby Najmujące zobowiązują się pokryć w wysokości określonej w fakturach, dokumentujących naprawę uszkodzenia.
 7. Koszty związane z opłatami licencyjnymi (ZAiKS i inne) ponoszą Osoby Najmujące.
 8. Szkoła Tańca Al-Mara nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści przekazywane podczas wynajmu (imprezie, warsztatach), w szczególności za ich sprzeczność z przepisami prawa lub dobrymi obyczajami oraz za naruszenie dóbr osobistych i innych praw osób trzecich przez przekazywanie tych treści. Osoby Najmujące ponoszą pełną odpowiedzialność w tym zakresie.
 9. W czasie wynajmu Sali za jej stan techniczny oraz porządek i bezpieczeństwo publiczności i pozostałych uczestników, w szczególności w zakresie BHP i p.poż., odpowiedzialność ponoszą Osoby Najmujące.
 10. Za wyrządzone podczas najmu sali komukolwiek szkody na osobie i mieniu, w tym również wywołane różnego rodzaju ekscesami chuligańskimi, odpowiadają Osoby Najmujące.

Regulamin
Wieczór Panieński oraz Urodziny

 1. Rezerwacja terminu na Wieczór Panieński i Urodzin wiąże się z przedpłatą w wysokości 100 zł.
 2. Przedpłaty należy dokonać na konto Szkoły (dane w zakładce kontakt) lub w siedzibie Szkoły, w godzinach pracy recepcji od poniedziałku do piątku od 16:00-21:00
 3. W przypadku rezygnacji z rezerwacji na siedem dni przed Wieczorem Panieńskim lub Urodzinami, Szkoła pobiera 50% wpłaconej zaliczki. W przypadku rezygnacji po tym terminie, nie ma możliwości zwrotu zaliczki, która pokrywa przygotowania, jakie poczyniła Szkoła .
 4. Pełna oferta Wieczoru Panieńskiego i Urodzin znajduje się na stronie www.al-mara.pl.
 5. Na terenie Szkoły, podczas Wieczoru Panieńskiego, obowiązuje umiarkowane korzystanie z używek typu alkohol, uprasza się o zachowanie porządku, czystości i dbanie o wspólne dobro Szkoły, typu lustra.

Polityka Prywatności

Z dniem 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)

Kto jest administratorem?

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Tańca Al-Mara Małgorzata Zujewicz-Pawlak, NIP: 899-234-90-68, ul. Ofiar Oświęcimskich 19, 50-069 Wrocław oraz Agencja Artystyczna Alegria Andrzej Pawlak-Zujewicz, NIP: 899-234-85-25, ul. Wieczysta 113/19, 50-550 Wrocław zwanym dalej Szkoła Tańca Al-Mara.

Jakie dane mamy?

Dane osobowe (imię, nazwisko, mail i numer telefonu) przetwarzane będą w celu wykonania usług oraz informowania o bieżących aktualnościach. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a więc uczestnictwa w dowolnych zajęciach w Szkole Tańca Al-Mara . Bez ich podania nie jest możliwe korzystanie z usług. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody. Zgodnie z przepisami wskazanego Rozporządzenia, poza dotychczasowym prawem do wglądu do swoich danych, ich poprawiania i usuwania będą przysługiwały Ci dodatkowe prawa wynikające z przepisów Rozporządzenia, takie jak: żądanie usunięcia Twoich danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie czy też sprzeciw wobec przetwarzaniu danych.

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Jednocześnie informujemy, że Twoje wszystkie udzielone dotychczas zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostają ważne. Możesz je nadal wycofać w dowolnym momencie. W przypadku pytań, prosimy kontaktować się z nami pod adresem e-mail: szkola_al-mara@wp.pl w tytule wpisać DANE OSOBOWE